×
  • SİYASET BİLİMİ
  • SİYASET FELSEFESİ TARİHİ
  • DÜNYA SİYASİ TARİHİ
  • TÜRK SİYASAL TARİHİ
  • İSLAMDA SİYASİ DÜŞÜNCE TARİHİ
  • MODERN ORTADOĞU TARİHİ
  • DIŞ POLİTİKA
  • ULUSLARARASI KURULUŞLAR
  • ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Ülke, devlet,insan yönetimi olarak da tarif edilen siyaset, günümüzde varolan gücüyle hayatın her alanına tesir etmektedir. Yaşadığımız ülkeyi ve bulunduğumuz dünyayı olumlu ya da olumsuz biçimlendirmeye sebep olan süreçler siyaset tarafından belirlenir. Siyasi hayat, yönetenler ve yönetilenler arasındaki gerginlikleri, krizleri aşmaya, insanı ideal ve uyumlu bir hayata ulaştırmaya çalışır. Başta devlet olmak üzere, siyasi kurum ve kültürlerin temel dinamikleri, insan ve devlet ilişkisinin nasıl olması gerektiği,- sosyal hayatın yapısı, bu yapı içerisinde yer alan inançlar, normlar, bireyler, sosyal gruplar, karar mekanizmalarında bulunan seçilmiş ya da atanmışlar, tarihsel süreçler, siyasi partiler vb. siyaset biliminin temel öğelerini oluşturur. Bu atölye çalışmasında yapılacak çalışmalarla, bireyin kendisini içerisinde bulduğu, verilmiş olan siyasi hayatı bütünlüklü bir biçimde anlaması, kavraması ve yorumlaması hedeflenmektedir.

Belirlenen hedefe ulaşabilmek için de amaca uygun dersler icra edilecektir. inanıyoruz ki: toplumsal bilincin ve farkındalığın artırılması, siyasetin bilinci etkilediği değil de bilincin siyaseti etkilediği bir zihinsel kabule ulaşılması, bireyin sadece bir faktör değil aynı zamanda önemli bir aktör olduğunun da kavranması ile gerçekleşecektir. Diğer taraftan siyaset biliminin alt dalı olarak kabul edilen ve bir çok ilim dalı ile ortak ilişkileri bulunan uluslararası ilişkiler derslerinde ise: uluslararası sisteminin temel özellikleri, devletler arasında var olan sorunlar, krizler, ittifaklar,çatışmaların sebep olduğu siyasi, sosyal, ekonomik düzensizlikler, bilinmesi ve önemsenmesi gereken uluslararası aktör konumundaki yapılar, farklı stratejik konseptler, yorumlama, analiz edebilme, sentezleme ve çözüm önerileri getirebilme becerileriyle işlenmeye çalışılacaktır.

KAYIT YAPTIRMAK İSTİYORUM